***ZAKUPY POWYŻEJ 500 ZŁ PROMOWANE SĄ W PROGRAMIE RABATOWYM***

Regulamin sklepu internetowego
www.pakoopakowania-sklep.pl
 
Wstęp
 

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem www.pakoopakowania-sklep.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego „Pako opakowania”, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.
Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest: Tomasz Sałach, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Sałach Firma Handlowo - Usługowa "Pako", wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Chłodna 12, 30-424 Kraków, NIP: 9451803102, REGON: 356393736, telefon kontaktowy: +48 575-387-680, adres poczty elektronicznej: sklep@pakoopakowania-sklep.pl, zwany dalej Sprzedawcą.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

 
§ 1 Definicje
 

Administrator danych osobowych – Sprzedawca.
Chat online – usługa elektroniczna dostępna w sklepie internetowym, obsługiwana przez firmę czater.pl, która umożliwia kontakt z Klientem.
Czas realizacji zamówienia – czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionego towaru.
Czas dostawy – czas między przekazaniem zamówienia Przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi.
Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.
Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
Klient :
a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
- która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w sklepie.
Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.
Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, przy czym umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, a do której stosuje się przepisy dotyczące Konsumentów w zakresie niedozwolonych klauzul umownych, rękojmi za wady rzeczy sprzedanej/usługi oraz prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa.
Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
Sprzedawca – Tomasz Sałach, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Sałach Firma Handlowo - Usługowa "Pako", wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Chłodna 12, 30-424 Kraków, NIP: 9451803102, REGON: 356393736, telefon kontaktowy: +48 575-387-680, adres poczty elektronicznej: sklep@pakoopakowania-sklep.pl.
Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod domeną www.pakoopakowania-sklep.pl, za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
Towar/Produkt – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.
Usługa elektroniczna „zapytaj o produkt” – interaktywny formularz, który pozwala Klientowi na kontakt ze Sprzedawcą w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o dostępność lub parametry danego towaru.
Usługa elektroniczna „opinie” – interaktywny formularz, który pozwala Klientowi na dodanie opinii o towarze na stronie sklepu internetowego.

 
§ 2 Informacje ogólne
 

Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (chyba, że w danym postanowieniu wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów nie będących Konsumentami lub tylko Konsumentów i Przedsiębiorców indywidualnych).
Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej sklepu.
W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.
Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są na stronie sklepu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.
Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej sklepu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.
Zakupu towaru może dokonać wyłącznie Klient, posiadający miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszystkie informacje zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.
Użytkowanie sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej sklepu.
W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.
Sprzedawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie sklepu. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.
Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie ze sklepu internetowego to:
komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
dostęp do poczty elektronicznej.

 
§ 3 Korzystanie ze sklepu internetowego
 

Sprzedawca umożliwia następujące formy kontaktu:
- telefoniczny, pod numerem +48 575-387-680 w godzinach 8.00 - 16.00,
- wysyłając maila na adres: sklep@pakoopakowania-sklep.pl.
W celu przeglądania asortymentu sklepu nie jest wymagane zakładanie konta Klienta.
Sprzedaż towarów dostępnych w sklepie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.
Klient ma możliwość złożenia takiego zamówienia bezpośrednio po założeniu konta Klienta lub bez dokonania logowania w opcji „zakupy bez rejestracji”.
Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może jednak wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego jest dobrowolne.
W celu prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia w sklepie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.
Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie zawierają natomiast informacji odnośnie cen dostaw i kosztów z nimi związanych.
O kosztach dostawy, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży oraz o kwocie końcowej do zapłaty wraz z podatkami, Klient zostanie poinformowany na stronie sklepu internetowego w formularzu zamówienia w czasie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.
Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w sklepie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.
W sklepie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: konto Klienta, formularz rejestracji, formularz zamówienia, newsletter, chat online, zapytaj o produkt, opinie. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie sklepu.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem sklepu internetowego (wyłączając tryb reklamacji towaru, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie na adres siedziby firmy elektronicznej na adres e- mail: sklep@pakoopakowania-sklep.pl.
Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu.
Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi konta i które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nastąpi po przesłaniu drogą elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które mają charakter ciągły i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.

 
§ 4 Zakładanie konta w sklepie
 

Do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W celu utworzenia konta Klienta, należy wejść w zakładkę „Rejestracja” widoczną na górze strony lub zaznaczyć opcję „załóż konto” podczas składania zamówienia. Konieczne jest podanie następujących danych w formularzu rejestracyjnym udostępnionym w sklepie internetowym: adresu poczty elektronicznej i hasła.
Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym konta posłużą do składania zamówienia w sklepie podczas wypełniania formularza zamówienia.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi założenie konta w sklepie.
Rejestracja konta Klienta w sklepie jest nieodpłatna.
Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.
Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika zgody na treść regulaminu, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji.
Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Sprzedawcę. Aby zalogować się na konto Klient musi podać login oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych, sprawdzenia statusu zamówienia.
Założenie konta Klienta w sklepie jest możliwie po przyciśnięciu przycisku „Rejestruj”.
Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 
§ 5 Newsletter

 

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji newslettera, wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi newslettera.
Usługa elektroniczna newsletter polega na przesyłaniu na podany adres e-mail Użytkownika/Klienta, wiadomości w formie elektronicznej, która zawiera informacje handlowe o nowych towarach lub usługach.
W celu zapisania się na subskrypcję newslettera należy wprowadzić adres poczty elektronicznej w oznaczone pole oraz zaakceptować widoczne checkboxy, a następnie kliknąć ikonę koperty. Do Newslettera można również zapisać się przy rejestracji konta zaznaczając odpowiedni checkbox.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zapisanie się na newsletter.
Po wysłaniu przez Użytkownika/Klienta wiadomości z prośbą o subskrypcję newslettera, Sprzedawca niezwłocznie wysyła na podany adres e-mail link aktywacyjny, w który następnie Użytkownik/Klient powinien wejść w celu potwierdzenia chęci zapisu. W momencie potwierdzenia przez Klienta/Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych.
Użytkownik/Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. Aby trwale usunąć adres e-mail z subskrypcji newslettera należy kliknąć w odnośnik w wiadomości email lub przesłać żądanie do Sprzedawcy pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.

 
§ 6 Zapytaj o produkt
 

Usługa elektroniczna „zapytaj o produkt” świadczona jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się z chwilą przesłania zapytania, a kończy się w momencie otrzymania odpowiedzi od Sprzedawcy lub w momencie odstąpienia od wypełniania formularza.
Powyższa usługa świadczona jest nieodpłatnie.
Skorzystanie z usługi elektronicznej jest możliwe po kliknięciu przy każdym produkcie przycisku „Zapytaj o produkt”, wskazaniu osoby kontaktowej, podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu oraz wypełnieniu treści wiadomości i kliknięciu przycisku „wyślij zapytanie”. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na podany adres poczty elektronicznej lub skontaktuje się telefonicznie – zgodnie z informacją uzyskaną od Użytkownika.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wysłanie zapytania.

 
§ 7 Formularz kontaktowy
 

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.
Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.
Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.
W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę Kontakt,  a także podać prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz wypełnić pole wiadomości i kliknąć przycisk „Wyślij zapytanie”.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wysłanie formularza.

 
§ 8 Zasady składania zamówienia
 

Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy.
Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą złożenia zamówienia i przesłania Sprzedawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zamówieniu.
Procedura zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez wybór towaru i podjęcie czynności technicznych w oparciu o komunikaty i pozostałe informacje, które są wyświetlane na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Zamówienie towaru następuje poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
Zakupu można dokonać bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym.
Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu na stronie sklepu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty. Do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny Klient ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie sklepu internetowego).
W przypadku wybrania przez Klienta możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji Klient wypełnia formularz zamówienia podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, opcjonalnie numer telefonu oraz dane dotyczące zawieranej umowy sprzedaży: towar, ilość, miejsce, sposób dostawy towaru oraz sposób płatności. Klienci będący Przedsiębiorcami, którzy chcą otrzymać fakturę powinni również podać: nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność oraz numer NIP. Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych towarów. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia logując się na swoje konto Klienta, podając adres e-mail oraz hasło ustanowione w procesie rejestracji. Podanie danych jest konieczne do realizacji umowy.
Po dokonaniu wyboru towarów, skompletowaniu całego zamówienia i wskazaniu jednego ze sposobów dostawy oraz formy płatności z dostępnych w sklepie, Klient akceptuje treść regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności i z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Przesłana wiadomość zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki umowy sprzedaży. W szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego towaru, cenę całkowitą do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokości przyznanych rabatów. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Klient potwierdza zamówienie kliknięciem w link przesłany w wiadomości e-mail, który zawiera numer zamówienia.
Klient do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” ma możliwość edytowania zamówienia.
Klient za pośrednictwem formularza zamówienia może założyć konto Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta posłużą do realizacji kolejnych zamówień.
Klient, który założył konto Klienta ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu zamówienia.

 
§ 9 Płatność i dostawa
 

Ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy (w szczególności opłat za transport, dostarczenia i usług pocztowych). Są one wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową sprzedaży oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.
Towary są dostarczane Klientowi zgodnie ze sposobem wybranym w trakcie składania zamówienia.
Sprzedawca umożliwia następujące metody dostawy zamówionego towaru:
Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej,
Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej pobraniowej,
Klient może skorzystać z bezpłatnego odbioru osobistego w siedzibie firmy.
Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony towar:
płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
płatność za pobraniem,
płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o następującym numerze: 79 1240 4504 1111 0000 4667 0324,
płatność w formie przedpłaty na powyższy rachunek bankowy,
płatność odroczona PayPo,
płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 prowadzony przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin).
Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy, a także dostępnych płatności zamieszczone są na stronie sklepu internetowego w zakładce „Płatności i dostawa".
Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które są dołączane do zamówionego towaru.
W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty za zamówiony towar w formie przedpłaty, jest On zobowiązany dokonać płatności w terminie 10 dni.
Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności (płatności elektroniczne) lub też płatność kartą płatniczą, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia umowy sprzedaży).
W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od Kuriera, zobowiązany jest On do dokonania jej bezpośrednio przy odbiorze osobistym towaru.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty bezpośrednio na miejscu przy odbiorze zamówionego towaru.
Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
Dostawa towaru odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Klient jest na bieżąco informowany o wysokości kosztów dostawy, które są widoczne w formularzu zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Towaru Sprzedawca na stronie Towaru wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą jego cenę, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.

 
§ 10 Wykonanie umowy sprzedaży
 

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar, który jest przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi pod adres wskazany w trakcie składania zamówienia przez wybranego Kuriera/Przewoźnika.
Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
Zamówiony towar każdorazowo jest zapakowany w sposób, który odpowiada jego właściwościom. Sprzedawca zapewnia, że dany towar jest odpowiednio zabezpieczony do transportu, w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu, zalaniu itp.
Sprzedawca informuje Klienta o wydaniu towaru Kurierowi przesyłając stosowną informację na podany adres e-mail, stanowiącą potwierdzenie.
Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży: ilość zamówionego towaru oraz jego rodzaj, a także cenę całkowitą zawierającą koszty dostawy i podatek VAT, ewentualne rabaty/zniżki, jak również płatności, które należy uiścić.
Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi zgodnie z Jego wyborem.
Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 2 do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
Czas dostawy zamówienia jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty zamówionego towaru, który jest bezpłatny. W tym przypadku termin odbioru zamówionego towaru zostanie ustalony przez Sprzedawcę z Klientem indywidualnie. Sprzedawca w tym celu będzie kontaktował się telefonicznie bądź drogą mailową z Klientem, wykorzystując do tego dane podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
Jeżeli Klient wybrał płatności przelewem, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności lub kartą płatniczą (kredytową lub debetową) za zamówiony towar to początek terminu dostawy rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, termin dostawy zamówionego towaru rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zamówienia, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy towaru.
Klient ma również możliwość anulować lub zmienić zamówienie, nie później jednak niż do chwili przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana zamówienia po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz ustalenia nowego terminu dostawy.
Po otrzymaniu przesyłki, Klient lub osoba upoważniona powinna w miarę możliwości zbadać paczkę czy nie jest ona uszkodzona, zalana, czy zawartość opakowania jest nienaruszona. Klient powinien w miarę możliwości w obecności Kuriera, sporządzić protokół szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
W przypadku, gdy towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą do Klienta o nieprzyjmowanie przesyłki. Powyższe zalecenia w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych regulaminem. Zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie wskazanego powyżej protokołu uszkodzenia towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.
W razie nieobecności Klienta pod wskazanym adresem do dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub też podejmie próbę kontaktu, dzwoniąc pod numer podany w trakcie składania zamówienia w celu ustalenia ponownej daty doręczenia zamówionego towaru. Jeżeli Kurier/Przewoźnik odeśle paczkę na adres Sprzedawcy, to Sprzedawca skontaktuje się ponownie z Klientem w celu ustalenia nowego terminu i kosztów dostawy.

 
§ 11 Odstąpienie od umowy
 

Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.
Powyżej wskazane prawo do odstąpienia przysługuje od momentu objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazanej przez Niego innej osoby niż Przewoźnik zamówionego towaru.
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych, pisemnie na adres: Skośna 12, 30-838 Kraków  lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 regulaminu.
W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i zamieszczony jest na stronie sklepu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Klient może, ale nie musi skorzystać z udostępnionego formularza.
Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w formularzu zamówienia.
Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął Jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu zamówionego towaru na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
W przypadku, gdy zwracany towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany w zwykłym trybie pocztą, Sprzedawca informuje wówczas Klienta będącego Konsumentem o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej sklepu.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru.
Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
1)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb;
4)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;
8)    w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do Niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10)   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11)   zawartej w drodze aukcji publicznej;
12)   o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także (np. po uprzedniej weryfikacji zakresu umowy z kodami PKD ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) do Przedsiębiorców indywidualnych, którzy zawierają Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz nie mającą charakteru zawodowego.
W przypadku złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość przez osobę fizyczną, Sprzedawca weryfikuje, czy osoba ta posiada status Konsumenta czy Przedsiębiorcy poprzez weryfikację treści zamówienia (w szczególności, czy w trakcie składania Zamówienia Klient ujawnił swoją firmę i numer NIP):
a) jeśli weryfikacja wykaże, że Klient posiada status Konsumenta, Sprzedawca przystępuje do rozpatrzenia zasadności zgłoszonej reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
b) jeśli Umowę zawarto z osobą fizyczną - Przedsiębiorcą, Sprzedawca dokonuje weryfikacji np. poprzez ustalenie czy przedmiot Zamówienia objęty zgłoszeniem reklamacyjnym lub oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość mieści się w zakresie działalności objętej jednym lub kilkoma z kodów PKD Klienta (czy transakcja miała dla Klienta charakter zawodowy).
c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wpisanej do CEIDG, po sprawdzeniu przez Sprzedawcę zgodności przedmiotu Zamówienia z zakresem działalności ujawnionej w CEIDG:
d) jeśli przedmiot Umowy będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy Klientowi lub prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługują, a Sprzedawca odrzuca zgłoszenie,
e) jeśli przedmiot Umowy nie będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, Sprzedawca przystępuje do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 
§ 12 Rękojmia Sprzedawcy
(dla umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r.)
 

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.
Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@pakoopakowania-sklep.pl.
Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru na adres Sprzedawcy. Jeżeli ze względu np. na rodzaj towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar ten się znajduje.
Jeżeli uprawnienia te wykonuje Klient będący Konsumentem, koszty dostawy są po stronie Sprzedawcy.
W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wpływa na proces reklamacyjny, a jedynie mogą być one pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji:
dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,
datę zakupu reklamowanego towaru oraz datę zgłoszenia,
przedmiot reklamacji,
żądanie Konsumenta.
W celu złożenia reklamacji, Klient może skorzystać ze wzoru formularza zamieszczonego na stronie bądź przesłać reklamację
Sprzedawca na stronie sklepu internetowego udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, z którego może skorzystać Klient. Nieskorzystanie z formularza, nie ma wpływu na składaną reklamację i skuteczność jej rozpatrzenia.
W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaje się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.
Sprzedawca informuje, iż towary dostępne i sprzedawane w sklepie internetowym są objęte gwarancją Producenta. W takim przypadku informacja o gwarancji oraz jej treść będzie każdorazowo zamieszczona przy opisie danego towaru.
Klientowi przysługuje prawo do rękojmi niezależnie od postanowień gwarancyjnych.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także (np. po uprzedniej weryfikacji zakresu umowy z kodami PKD ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) do Przedsiębiorców indywidualnych, którzy zawierają z Sprzedawcą Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz nie mającą charakteru zawodowego.
W przypadku złożenia reklamacji przez osobę fizyczną, Sprzedawca weryfikuje, czy osoba ta posiada status Konsumenta czy Przedsiębiorcy indywidualnego poprzez weryfikację treści zamówienia (w szczególności, czy w trakcie składania Zamówienia Klient ujawnił swoją firmę i numer NIP):
a) jeśli weryfikacja wykaże, że Klient posiada status Konsumenta, Sprzedawca przystępuje do rozpatrzenia zasadności zgłoszonej reklamacji,
b) jeśli Umowę Sprzedaży zawarto z osobą fizyczną - Przedsiębiorcą, Sprzedawca dokonuje weryfikacji np. poprzez ustalenie czy przedmiot Zamówienia objęty zgłoszeniem reklamacyjnym mieści się w zakresie działalności objętej jednym lub kilkoma z kodów PKD Klienta (czy transakcja miała dla Klienta charakter zawodowy).
W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wpisanej do CEIDG, po sprawdzeniu przez Sprzedawcę zgodności przedmiotu Zamówienia z zakresem działalności ujawnionej w CEIDG:
a) jeśli przedmiot Umowy będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy Klientowi nie przysługują, a Sprzedawca odrzuca zgłoszenie,
b) jeśli przedmiot Umowy nie będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, Sprzedawca przystępuje do rozpatrzenia zgłoszenia.

 
§13. Odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność Towaru z umową
(dla umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.)

 

Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym za zgodność Towaru z umową sprzedaży. W przypadku reklamacji składanych przez Przedsiębiorcę indywidualnego postanowienia zawarte w §12, a dotyczące Przedsiębiorcy indywidualnego stosuje się odpowiednio.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt Sprzedawcy.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
Zgłoszenie o niezgodności Towaru z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć Sprzedawcy.
Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

 
§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 

Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
      https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a sklepem. W tym celu może skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
Klient będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.

 
§ 15 Dane osobowe w sklepie internetowym
 

Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.
Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.
Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 
§ 16 Postanowienia końcowe
 

Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem sklepu internetowego.
W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.
Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Klienta, formularz zamówienia, formularz kontaktowy, chat online) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Wzór reklamacji dotyczącej pełnego zwrotu ceny

 

 

Zapis do newslettera